Talousohjesääntö

Ylöjärven Koirakerho ry:n TALOUSOHJESÄÄNTÖ
1.    Vastuunjako talousasioissa

1.1.    Yhdistyksen kokous

 • Syyskokous vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi toimintavuodeksi.
 • Syyskokous päättää jäseniltä kannettavat jäsenmaksut sekä valitsee tilin- tai toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä.
 • Kevätkokous käsittelee toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen edelliseltä tilikaudelta.
 • Kevätkokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

1.2.    Hallitus

 • Valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät talousasiat sekä toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset.
 • Huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta.
 • Päättää suuremmista taloudellisista sopimuksista, hankinnoista ja talousarviopoikkeamista.
 • Ottaa ja erottaa toimihenkilöt.
 • Vahvistaa talousohjesäännön.
 • Hyväksyy jäsenistöltä tulevat korvausanomukset, esim. matkalaskut ym.

1.3.    Puheenjohtaja ja sihteeri

 • Puheenjohtaja tai sihteeri hyväksyy talousarvion mukaiset juoksevat kulut (esim. sähkö- ja puhelinlaskut), joiden loppusumma ei ylitä 200 euroa.
 • Puheenjohtaja tai sihteeri hyväksyy laskut sellaisista hankinnoista tai tilauksista, jotka hallitus on etukäteen kokouksessaan käsitellyt ja hyväksynyt laskun loppusummasta riippumatta.
 • Puheenjohtaja päättää pienemmistä, kiireellisistä taloudellisista sopimuksista, kertahankinnoista ja talousarviopoikkeamista, joista informoidaan yhdistyksen hallitusta ja joiden arvo ei ylitä 200 euroa.

1.4.    Muut toimihenkilöt

 • Seuralla on useita toimikuntia, joiden toimihenkilöt vastaavat siitä, että omalla vastuualueella noudatetaan taloudellisuutta ja talousarviota.
 • Toimikuntien toimihenkilöiden tehtävänä on huolehtia oman lajinsa kilpailuorganisaatioiden toiminnan taloudellisuudesta ja rahatilitysten hoitamisesta.
 • Toimikunta valitsee keskuudestaan henkilön, jonka vastuulla on ko. toimikunnan toimintaan liittyvien laskujen asiatarkastus (esim. hallivuokrat, kokouskulut tms.). Asiatarkastuksen jälkeen laskut toimitetaan hyväksyttäviksi tämän talousohjesäännön mukaisesti.
2.    Tilin- tai toiminnantarkastus

Tilin- tai toiminnantarkastajiksi valitaan sääntöjen määräämällä tavalla esteettömät ja pätevät henkilöt tarkastamaan tilikauden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä.

3. Talousarvio

Tulevan vuoden talousarvio laaditaan hallituksen johdolla elo-syyskuussa. Toimikunnat osallistuvat talousarvion laadintaan omalta osaltaan, talousarvioesityksen koostaa hallitus. Talousarvioesityksen käsittelee hallitus. Lopullisen talousarvion vahvistaa hallituksen esityksestä yhdistyksen syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Talousarvion toteutumisen seurantaa varten hallitus voi tarvittaessa pyytää kirjanpitäjältä välitilinpäätöstä vuoden mittaan.

4.    Tilinpäätös

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Vuosittain yhdistyksen kirjanpitäjä valmistelee tilinpäätöksen ja toimittaa aineiston hallitukselle. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja kirjanpitoaineiston toimittamisesta tilin- tai toiminnantarkastajille huolehtii hallitus. Tilinpäätös on hyväksyttävä ja aineisto toimitettava tarkastettavaksi helmikuun aikana. Tilinpäätös esitetään yhdistyksen kevätkokoukselle vahvistettavaksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kevätkokous on pidettävä viimeistään maaliskuun aikana.

5.    Kassan ja rahatilien hoito

Rahatilien hoidosta vastaa rahastonhoitaja. Kilpailu- ja muiden tapahtumien käteiskassasta vastaa koetoimitsija tai muu tapahtumasta vastaava henkilö.
Pankkitilien käytöstä päättää hallitus.

6.    Omaisuuden hoito

Kaikki toimihenkilöt ovat velvollisia huolehtimaan, että heidän käytössään oleva yhdistyksen omaisuus pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Normaalien toiminta- ja rahoituskulujen ylitse jäävistä, maksuvalmiiden käteisvarojen sijoituksista rahalaitoksiin päättää hallitus.

7.    Kulukorvaukset ja jäsenistön seuralle tekemät pienhankinnat

Hallitus päättää vuosittain jäsenistölle korvattavista kustannuksista. Jäsenistön kulukorvausanomukset tulee toimittaa seuran sihteerille sen vuoden aikana, jota korvausanomus koskee, viimeistään kuitenkin seuraavan vuoden tammikuun 15.päivään mennessä. Anomukset käsittelee ja hyväksyy hallitus. Mikäli seuran jäsen tekee hankintoja seuralle, tulee näistä sopia etukäteen ao. toimikunnan kanssa. Ostokuitit hankinnoista selvityksineen toimitetaan sihteerin kautta hallituksen käsiteltäväksi. Mikäli hankintoja tehdään siten, että yrittäjä laskuttaa niistä suoraan seuraa, tulee tällaisiin hankintoihin saada ennen tilausta hallituksen (tai pienhankinnoissa puheenjohtajalta) lupa.